سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 20:1 | نمیدونم!!! |


سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 20:0 | نمیدونم!!! |


سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:58 | نمیدونم!!! |


سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:57 | نمیدونم!!! |


سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:56 | نمیدونم!!! |


سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:55 | نمیدونم!!! |


سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:54 | نمیدونم!!! |


سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:53 | نمیدونم!!! |

با توجه به تعدد تکرار سوالات پیامنور در امتحانات پایان ترم بنده سعی بر آن داشته ام که نمونه سوالات ادوار گذشته را جمع آوری کرده و در اختیار دانشجویان پیامنور قرار داده.سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 19:27 | نمیدونم!!! |